DỊCH VỤ TẠI TRUNG TÂM

Đánh giá, can thiệp và hỗ trợ hòa nhập cho trẻ: chậm nói,rối loạn phổ tự kỷ, tăng động giảm chú ý, lo âu, chậm phát triển.

Đánh giá và tư vấn tâm lý

With supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Đăng kí

Hướng dẫn phụ huynh

With supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Đăng kí

Can thiệp

With supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Đăng kí